REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://medicol.pl udostępniony jest przez Administratora na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”). Regulamin dostępny jest do wglądu w aktualnej wersji na stronie internetowej. Użytkownik w każdym czasie posiada możliwość odczytu lub pobrania Regulaminu na swoje urządzenie oraz dokonania jego wydruku.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Serwisu.

 

Dane kontaktowe Administratora:

- adres e-mail: kontakt@medicol.pl.

 

 1. Definicje

 

 1. Administrator – Medspan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Mogilska 16 lok. 7, 31-516 Kraków, NIP: 6751754889, REGON: 389671299, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000916291, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 15.000 zł.
 2. Formularz oferty – formularz dostępny na Serwisie umożliwiający publikację Oferty.
 3. Kandydat – Użytkownik poszukujący pracy za pośrednictwem Serwisu.
 4. Oferta – przygotowana przez Pracodawcę oferta pracy.
 5. Pracodawca – Użytkownik publikujący Ofertę pracy za pośrednictwem Serwisu.
 6. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem https://medicol.pl.
 7. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 8. Usługa płatna – usługa, której świadczenie uwarunkowane jest wniesieniem opłaty przez Użytkownika.
 9. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu.

 

2. Postanowienia ogólne

 

 1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Serwisu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 7. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu.

 

3. Ogólne warunki świadczenia usług

 

 1. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną poprzez:

a)udostępnienie treści o ofercie, aktualnościach i usługach świadczonych w Serwisie,

b)umożliwienie dodawania oraz przeglądania Ofert.

 1. Administrator świadczy Usługi bezpłatnie lub za odpłatnością na zasadach określonych Regulaminem.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej Usługi oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:

a)urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b)przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

c)dostęp do poczty elektronicznej.

4.Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

 

4. Zasady zamieszczania Ofert

 

 1. Publikacja Oferty jest Usługą płatną zgodnie z aktualnym cennikiem Administratora. Administrator zastrzega możliwość publikacji ogłoszeń bezpłatnych. Szczegóły oferty w sekcji dodaj ofertę pracy.
 2. Publikacja Oferty możliwa jest wyłącznie dla Pracodawcy posiadającego status przedsiębiorcy i posiadającego aktywny numer NIP. Podanie numeru NIP przy tworzeniu Oferty jest niezbędne.
 3. W celu zamieszczenia Oferty Pracodawca wypełnia Formularz oferty dostępny po wybraniu opcji „Dodaj ofertę”.
 4. Wypełniając Formularz oferty Pracodawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich dostępnych pozycji.
 5. Treść Oferty musi zostać sformułowana w języku polskim, pozostawać zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała.
 6. Pracodawca nie może oferować usług lub pracy, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje, w szczególności poszukiwać kandydatów do pracy o charakterze seksualnym.
 7. Utworzona przez Pracodawcę Oferta może podlegać weryfikacji przez Administratora. W przypadku stwierdzenia niezgodności treści Oferty z postanowieniami Regulaminu Pracodawca jest informowany o konieczności usunięcia Oferty i dodania ponownie z poprawną treścią.
 8. Oferta publikowana jest w Serwisie niezwłocznie ale nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania przez Pracodawcę płatności za publikację zgodnie z aktualnym cennikiem.
 9. Opublikowana Oferta dostępna jest dla wszystkich Użytkowników odwiedzających Serwis.
 10. Pracodawca nie posiada możliwość edycji Oferty po jej opublikowaniu w Serwisie. Zmiana treści Oferty wiąże się z koniecznością usunięcia dotychczasowej Oferty i utworzenia nowej.
 11. Cennik oraz szczegóły Oferty podany jest na stronie https://medicol.pl/dodaj/
 12. W przypadku zakupu przez Pracodawcę publikacji Oferty w wersji „premium”, Oferta jest promowana na stronie kategorii (profesji) przez wyszczególniony czas (w zależności od rodzaju wybranej Oferty) w Serwisie. Promowanie Oferty polega na jej wyświetlaniu w Serwisie przed Ofertami niepromowanymi. Po upływie okresu promowania, Oferta jest wyświetlana w Serwisie jak Oferta niepromowana.
 13. Administrator informuje, iż kolejność wyświetlania Ofert w Serwisie jest losowa, a tym samym Administrator nie gwarantuje, iż Oferta będzie wyświetlana na pierwszych miejscach na liście wyszukiwania. Administrator zapewnia wyłącznie wyświetlanie Ofert „premium” przed Ofertami niepromowanymi w wybranej kategorii (profesji). Na stronie głównej (www.medicol.pl) wyświetlane są tylko najnowsze dodane oferty, które będą zastępowane przez kolejnej dodane ogłoszenia. Usługa premium nie dotyczy wyświetlania ogłoszeń premium na stronie głównej (www.medicol.pl).
 14. Pracodawca z chwilą publikacji Oferty udziela Administratorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z treści Oferty (w części lub w całości) poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie w Serwisie, a także u partnerów Administratora za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Serwisu, w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie od liczby oraz formy dostępu. Administrator zastrzega możliwość losowego publikowania Ofert w mediach społecznościowych.
 15. Licencja udzielana jest przez Pracodawcę bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i liczbowego oraz bez wynagrodzenia dla Pracodawcy i innych podmiotów uprawnionych do treści.
 16. Licencja wygasa z chwilą usunięcia przez Pracodawcę lub Administratora Oferty z zasobów Serwisu.
 17. Kandydat zainteresowany Ofertą kontaktuje się z Pracodawcą na jego dane umieszczone w treści Oferty. Administrator nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Pracodawcą a Kandydatem w związku z Ofertą ani też w żaden sposób nie uczestniczy w procesie rekrutacji. Administrator nie odpowiada za aktualność Oferty oraz jej zgodność z prawdą.
 18. Administrator zastrzega możliwość tworzenia indywidualnych usług w porozumieniu z Pracodawcą i na jego życzenie.

 

5. Metody płatności

 

 1. Administrator umożliwia dokonywanie płatności za Usługi płatne dostępne w Serwisie w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 prowadzonego przez PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu (https://www.przelewy24.pl/regulamin).
 2. Za moment dokonania płatności przyjmuje się poprawną autoryzację transakcji przez operatora systemu płatności elektronicznych.
 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, Administrator dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
 4. Administrator dokumentuje sprzedaż usługi fakturą VAT. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w trakcie zakupu usługi.
 5. W ramach indywidualnych ustaleń Administratora z Pracodawcą istnieje inne metody płatności (m.in. płatność po wystawieniu faktury VAT, płatność na podstawie faktury pro-forma).

 

6. Odpowiedzialność Administratora

 

 1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań w Serwisie, w tym za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umów zawartych w związku z opublikowaną Ofertą.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników w Serwisie i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
 4. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne w Serwisie.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 6. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do wysokości płatności uiszczonej przez Użytkownika za Usługę, chyba że co innego wynika z odrębnych praw przysługujących

 

7. Odstąpienie od umowy

 

 1. Użytkownik posiadający status konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy zawartej z Administratorem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W celu zachowania terminu należy wysłać Administratorowi jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Administrator zwraca Użytkownikowi otrzymaną od niego płatność w ciągu 14 dni na rachunek bankowy z którego Użytkownik dokonał płatności za Usługę.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługa została zrealizowana za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (np. Administrator dokonał aktywacji Oferty w Serwisie).

 

8. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą Serwisu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji lub od momentu uzupełnienia przez Użytkowna reklamacji w odpowiedzi na wezwanie Administratora. Nierozpatrzenie reklamacji w zakreślonym terminie oznacza jej uwzględnienie przez Administratora.

 

9. Własność intelektualna

 

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Administratora na stronach Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:
 5. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
 6. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na stronach Serwisu treści,
 7. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

 

10. Postanowienia końcowe

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Serwisu lub wybranych funkcjonalności Serwisu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Serwisu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie polskiemu sądowi powszechnemu zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 września 2023 r.